Klimatkalkyler & LCA Rapporter

Vi förser bygg-, fastighet, och anläggningssektorn med klimatkalkyler och LCA rapporter för alla byggskeden och certifieringssystem.

Med dagens teknik kan vi få ner klimatbelastningen med 40%. Att göra en klimatkalkyl med tillhörande LCA rapport i tidigt skede är ett bra sätt att ta reda på hur ens projekt står sig för att kunna implementera de klimatförbättringsåtgärder som presenteras i LCA rapporten.

Klimatkalkylen innefattar olika eller alla skeden från A1-D (Utvinning-Återvinning). Alla byggnadselement kan beräknas. Den miljöindikatorern som vanligtvis står i centrum för redovisning av klimatpåverkan via utsläpp under A1-D är Global uppvärmning, GWP (CO2e) men även Försurning, AP (SO2e), Övergödning (PO4e), Ozon nedbrytningspotential, ODP (CFC11e), Bildning av ozon i lägre atmosfär (Ethenee), Avfallshantering (kg), Biogen karbonlagring (CO2e bio) blir allt vanligare och kan beräknas för respektive livscykelstadium.

För att se kommande lagkrav för klimatkalkyler gå in här