Klimatdeklaration – Lagkrav

I februari 2020 har finansdepartementet skickat ett förslag på remiss till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader samt förslag till ändring av plan-och bygglagen. Finansdepartementets förslag, Ds2020:4 träder i kraft 1 jan 2022 (punkt 48 i Januariöverenskommelsen).

Syfte är att öka kunskapen och på sikt sänka klimatpåverkan för att ligga i linje med riksdagens klimatmål netto-noll växthusgasutsläpp till 2045.

Det som ska deklareras enligt förslaget är utsläpp av växthusgaser från byggskedet, det vill säga fram till färdig byggnad (A1-A5) och lagkravet gäller alla nyproducerade byggnader större än 100 m2 BTA. Inkluderade byggdelar kommer vara bärande konstruktioner (platta, stomme, grundläggning), klimatskärm och innerväggar, inkl. källare och garage.

Resultatet kommer registeras i ett klimatdeklarationsregister som ej är offentligt. Boverket är tillsynsmyndighet och gör kontroller och har rätten att ompröva resultat och ersätta med egen beräkning samt ta ut sanktionsavgifter.

Vi erbjuder branschen mest prisvärda lösning, vi förser byggherren med en klimatdeklaration baserat på de krav enligt EN15978, A1-A5 som ställs i lagkravet som ligger till grund till Boverkets slutbevis.

Läs mer på Boverket om Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad här